ANBI Stichting

Zowel de Stichting als de Vereniging zijn een ANBI:
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.
Door het schenken (ANBI) steunt u de Wissink's Möl !
Voor meer informatie zie: tinyurl.com/gwf6nj8

ANBI-gegevens Stichting Wissink's Möl
 

Naam van de stichting:
STICHTING WISSINK'S MÖL
Fiscaal nummer / ANBI nummer:
RSIN 0096.73.337

Secretariaat en contactadres:
Oldenzaalsestraat 221, 7523AC Enschede,
tel. 053-4342735
e-mail: wissinksmolen@hotmail.com
Website : www.wissinksmolen.nl

Bestuurssamenstelling:

dhr. G.J.P. van Heek, voorzitter
dhr. M. Wijnen, penningmeester
dhr. J.H.A. Jansen, secretaris
mevr. M.A.G. Buurink, lid
dhr. H.B. Ledeboer, lid
dhr. M. Kromhout van der Meer, lid
dhr. H.J.H. Tabor, lid

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het in standhouden van Wissink’s Möl op het Erve Wissink te Usselo (gemeente Enschede).

Beleid:

Het bestuur tracht haar doel zonder winstoogmerk te bereiken door o.a. steun te zoeken bij de overheid,
bij instellingen en particulieren voor de nodige financiële middelen.

Het bestuur laat de molen inspecteren door de Monumentenwacht. Deze stelt een gefaseerd restauratieplan op.
Het bestuur voert daarover overleg met de molenaars. Op grond van beider bevindingen wordt een
prioriteitenlijst opgesteld welke aan het bestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Met het oog op de beschikbaarheid van de financiële middelen neemt het bestuur een besluit.
De uitvoering van de werkzaamheden laat zij in de regel over aan een gerenommeerd molenmakersbedrijf.

Het bestuur neemt de nodige maatregelen om de molen zoveel mogelijk te vrijwaren van materiële schade door
aantasting van ongedierte, of invloed van het weer.

Jaarlijks laat het bestuur de bliksemafleider controleren. Brand door blikseminslag probeert zij hiermee te
voorkomen. Daartoe is er een brandmeldinstallatie aangebracht.

Om het gebruik als windmolen voort te kunnen blijven zetten en te bevorderen voert het bestuur overleg met
andere instanties om de molenbiotoop te optimaliseren. Ook werft en benoemt het molenaars die geslaagd zijn
voor het examen van het Gilde van Vrijwillig Molenaars.

Het bestuur stimuleert de molenaars om de functie van de molen, het malen, te optimaliseren.
Het bestuur gaat er vanuit dat niet enkel een draaiend monument een aantrekkelijk cultureel erfgoed is,
een malend des te meer.

Met het oog om op termijn de huidige kosten van erfpacht uit te sparen tracht het bestuur aankoop van grond rondom de molen te verwezenlijken. Tevens zou zij het molenerf wiilen uitbreiden hetgeen in de toekomst ertoe
zal moeten leiden dat meer activiteiten rondom de molen te organiseren zijn.

Met betrekking tot het promoten van de molen als cultureel erfgoed wordt er gewerkt aan een educatieplan om
structureel aan de vraag van buitenaf te kunnen voldoen. Het bestuur is van mening dat het opstellen van de
rode draad er van voor alle molens geldt. In dat kader zou overleg met anderen stimulerend kunnen werken.

Het bestuur heeft op basis van een stimulans van het landelijk Gilde van Vrijwillig Molenaars vrijwilligers opgeroepen
om als molengids te fungeren. Het draagt er zorg voor dat zij zodanig worden opgeleid dat zij, naast de
molenaars, rondleidingen kunnen verzorgen.


Financieel overzicht:   gallery/Stichting WM Fin. overzicht 2022 ANBI.pdf